KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI

EĞİTİM İÇERİĞİ VE SÜRELERİ

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
A. TEMEL KONULAR SÜRE (30 Saat)
1. KOOPERATİFÇİLİK KAVRAMI VE ÖNEMİ
 • Kooperatif Tanıtımı
 • Kooperatifçilik İlkeleri
 • Kooperatiflerle Diğer Şirketler Arasındaki Farklar
 • Kooperatiflerle Dernekler Arasındaki Farklar
 • Kooperatiflerin Toplum Kalkınmasındaki Rolleri
 • Kooperatiflerin Sınıflandırılması
 
2. KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
 • Kurucu Ortaklık ve Anasözleşmenin Hazırlanması
 • Anasözleşmenin İmzalanması ve Tasdiki
 • Anasözleşmeye konulacak Mecburi, İhtiyari ve Yorumlayıcı Hükümler
 • Kuruluş İzninin Alınması
 • İzin Mercii ve Eklenecek Belgeler
 • Kooperatifin Tescil ve İlanı
 • Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Sorumluluk
 • Tüzel Kişiliğin Kazanılmasından Sonra Yapılması Gereken İşler
 • Kooperatiflerin Tutması Zorunlu Kanuni Defterlerin Tasdik Ettirilmesi
 • Anasözleşme Değişiklik İşlemleri
 • KOOPBİS İşlemleri
 
3. KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
 • Yeni Bir Kooperatif Kurarak Ortak Olma
 • Kurulmuş Olan Kooperatife Sonradan Ortak Olma
 • Ortaklık Payım Devralmak Suretiyle Ortak Olma
 • Miras Yoluyla Ortak Olma
 • Görev veya Hizmet ya da Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olma
 • Gerçek Kişilerin Ortaklığı Tüzel Kişilerin Ortaklığı
 • Yönetim Kurulunun Ortaklık Başvurusunun Kabulü
 • Kooperatif Ortaklığının Sona Ermesi
 • Ortaklıktan Çıkma
 • Ortaklıktan Çıkmanın Sımrlandmlması
 • Ortağın Ölümü
 • Ortaklık Payının Devri
 • Ortaklık Sıfatının Bağlı Olduğu Görev ve Hizmetin Sona Ermesi
 • Ortaklıktan Çıkarılma ve İtiraz
 • Ortaklığın Sona Ermesi ve Hesaplaşma
 • KOOPBİS İşlemleri
 
4. ORTAKLARIN HAKLARI ve ÖDEVLERİ
 • Ortakların Hakları
 • Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik (Mutlak-Nisbi Eşitlik)
 • Ortakların Ödevleri ve Sorumlulukları
 • KOOPBİS İşlemleri
 
5. KOOPERATİF GENEL KURULU
 • Olağan Genel Kurulu
 • Olağanüstü Genel Kurul
 • Genel Kurulun Yetkileri ve Yetkilerin Devri
 • Genel Kuruş Çağrı, Genel Kurulu Çağrıya Yetkili Olanlar ve Çağrının Şekli
 • Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı
 • Genel Kurul Gündeminin Hazırlanması ve Gündeme Madde Eklenmesi
 • Tüm Ortakların Hazır Bulunması Halinde Genel Kurul
 • Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Temsil
 • Genel Kurul Toplantısında Oya Katılamayacaklar
 • Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması
 • Toplantının Açılması ve Toplantı Başkanlığı
 • Oy Kullanmanın Şekli
 • Karar Yeter Sayısı
 • Bilançonun Tasdiki ve İbra
 • Genel Kurul Tutanağı
 • Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
 • Bakanlığa Gönderilecek Belgeler
 • KOOPBİS İşlemleri
 
6. KOOPERATİF YÖNETİM KURULU-DENETİM KURULU
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Kooperatiflerde Dışa Denetim
 
7. KOOPERATİFLERİN ÜST ÖRGÜTLENMESİ
 • Kooperatiflerin Üst Kuruluşları
 • Üst Kuruluşların Görevleri
 • Birliklere Katılan Kooperatif Ortaklarının Yükümlükleri
 • Kooperatif Birliklerin Genel Kurulu
 • Kooperatif Birliklerin Yönetim Kurulu
 • Kooperatif Merkez Birlikleri
 • Türkiye Milli Kooperatif Birliği
 
8. KOOPERATİFLERDE DAĞILMA VE TASFİYE
 • Dağılma Sebepleri
 • Birleşme Suretiyle Dağılma
 • Kamu Tüzel Kişiliği Tarafından Devralınmak Suretiyle Dağılma
 • Amacına Ulaşan Konut Yapı Kooperatiflerine İlişkin Hüküm
 • Tavsiye İşlemleri
 • Tavsiye Kurulunun Oluşumu
 • Tavsiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi
 • Tasfiye Memurunun Seçimi Ücreti Görev ve Sorumlulukları
 • Tasfiye Artığının Paylaştırılması
 • Tafsiyeden Dönme
 • KOOPBİS İşlemleri
 
9. KOOPERATİFLERDE BELGE DÜZENLEME VE VERGİLENDİRME
 • Belgeler
 • Fatura
 • Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Makbuzlar
 • Diğer Evrak ve Vesikalar
 • Kooperatiflerde Kullanılan Defterler
 • Kooperatiflerle İlgili Vergisel Kavramlar
 • Kooperatiflerin Vergi Mükellefiyeti
 • Kooperatifler Kanununda Kooperatiflerin Vergilendirilmesi
 • Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve İstisnası
 • Kooperatiflerin Diğer Vergisel Ödev ve Sorumlulukları
 
10. KOOPERATİFLERDE MUHASEBE
 • Kooperatiflerde Muhasebenin Amacı ve Yararları
 • Muhasebe İşlemlerinin Akışı
 • Hesap Planı
 • Mizanların Düzenlenmesi
 • Defterler Tutulurken Dikkat Edilecek Noktalar
 • Kooperatif Defterlerinde Belgeye Dayalı Kayıt Düzeni
 • Kooperatiflerde Defter Tutmamanın Cezai Sorumlulukları
 • Kooperatif İşlemlerinde Muhasebeleştirme
 • Olumsuz Gelir-Gider Farkının Kapatılması
 
11. KOOPERATİFLERDE KURUMSAL YÖNETİM
 • Kurumsal Yönetimde Temel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler
 • Kurumsal Yönetim Kavramı
 • Kurumsal Yönetimin Faydaları ve Amaçları
 • Türkiye'de Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
 • İşletme Yönetimi
 • Yönetim Fonksiyonları ve Yaklaşımları
 • Performans ve Performans Değerleme Yönetimi
 
B. DESTEKLEYİCİ KONULAR SÜRE (10 SAAT)
1. KOOPERATİFLERDE GİRİŞİMCİLİK
 • İş Fikri Geliştirme
 • İş Planı ve İş kurma Süreci
 • Pazar Araştırması ve Planı
 • Üretim ve Finansal Plan
 • Yönetim ve Kaynak Planı
 
2. KOOPERATİFLERDE PAZARLAMA
 • Pazarlama Tanımı
 • Pazarlama Yöntemleri
 • ürünün Pazara Açılması ve Pazarlama Yöntemleri
 • Satın Alma Süreci ve Tedarik Zinciri
 • Coğrafi İşaretler
 • Markalaştırma, Marka Dili ve İletişimi
 
3. E-TİCARET
 • E-Ticaretin Temelleri Gelişimi
 • E-Ticaret Sektörünün Yapısı
 • E-Ticaret Sektörünün Geleceği
 • E-Ticaretin Hukuksal Boyutları
 • E-Ticarette Ödeme ve Finans
 • E-Ticarette Pazarlama ve İş Planı Oluşturulması
 • E-Ticaret İçin İçerik Hazırlama Stratejileri
 
4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ETİK KURALLARI
 • İnsan Kaynakları Planlama ve İşe Yerleştirme
 • İş Analizi, Mülakat Teknikleri
 • Eğitim Planlama ve Oryantasyon
 • Performans Değerlendirme
 • Motivasyon Yönetimi
 • Kariyer Planlaam
 • İş Değerleme Ücret Yönetimi,
 • İş Kanunu, Personel ve Özlük İşleri
 • Etik Temel Kavramlar
 • Kurumsal Etik ve Uyum Programı
 • Etik Yönetimi Yapılanması